Folder om sura sulfatjordar

Nu finns en ny pedagogisk folder om sura sulfatjordar som tagits fram i VIMLA av Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsstyrelsen och SGU. I foldern hittar du information om vad sura sulfatjordar är, var de finns (i Sverige) och hur de påverkar våra vattendrag. Du hittar den här eller under fliken ”Dokument”.

Annonser

Vimla har fått en egen logo!

I Vimlas logo finns projektets olika delar representerade. Det mörkblå motsvarar havet och det ljusare blå småvattnen. Den gröna skogen dominerar i allmänhet högre upp i tillrinningsområdena och de gula åkrarna längre ner närmare kusten.

Logo_RGB_svefi

Kick off i Vasa

På Vimlas kick off 5-6. april fick alla projektpartners från Sverige och Finland träffas och tillsammans gå genom projektets aktiviteter. Samtidigt ordnades också en jämställdhetsutbildning. Till sist besöktes Söderfjärdens pumphus där bl.a. David och Stefan berättade om Söderfjärdens historia. GTK förevisade ett nytt provtagningsinstrument för markprofiler som kommer att användas inom projektet.

VIMLA kör igång

Kustnära småvatten är i fokus i VIMLA. Projektet handlar om att stärka medvetenheten om kustnära småvattens värde och hoten mot dem. Renare vatten och naturligt vattenflöde skapar förutsättningar för hållbara ekosystemtjänster.

Våra modellvattendrag, Toby å i Österbotten och Hertsångerälven i Västerbotten, används som demonstrationsobjekt vid besöken på bägge sidor om Kvarken. På modellvattendragen sker metodikutveckling och test av pilotlöstningar.