Vatten i balans

Inom aktiviteten Vatten i balans ska vi på olika demoområden jobba för ett stabilare vattenflöde och mindre belastning.

Skogsbruk: På modellområden vid Laihela-Toby å (Finland) och Hertsångerälven (Sverige) tar vi fram modellösningar för stabilisering av flödet och minskning av belastningen av fastapartiklar och näringsämnen från aktiv skogsbruksmark. Vi hoppas också kunna återställa utdikad myrmark. På modellområden i Maxmo (Finland) och vid Hertsångerälven (Sverige) kartlägger vi naturvärden och jobbar kring anpassat vattenskydd för små skogsdominerade avrinningsområden.

Jordbruk: Vi tar fram ett förslag till gödslingsrekommendationer anpassade för odling på sulfidjordar (Söderfjärden i Finalnd och Vebomarksträsket i Sverige). Vi hoppas också kunna anlägga en modellvåtmark på jordbruksområde.

Foto: Vincent Westberg
Foto: Vincent Westberg