Hertsångerälven

Hertsångerälven

Fakta om Hertsångerälven

Medelflöde 5,8 (0,69-79) kubikmeter/sekund

Marktäckning (NVV-data):

Klass

Yta (ha)

%

Bebyggelse

185

0,37

Jordbruksmark

7344

14,53

Skogsmark

41288

81,67

Våtmark

1136

2,25

Vatten

604

1,19

Summa

50557

Problem som förekommer på området:

  • Sur sulfatjordspåverkan
  • Näringsläckage
  • Fiskvandringshinder